Tovární 500, 267 53  Žebrák
Ford

Obchodní podmínky

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu vozidla uzavřené
mezi společností Exclusive Cars, s. r.o. (dále jen pronajímatel) a nájemcem

1. Nájemní smlouva

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je sjednána na přední
straně, nedojde-li ke změně doby nájmu v souladu s ustanoveními těchto
podmínek, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká
uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze prodloužit nejpozději do
24 hodin před uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva původně
sjednána, na základě písemného návrhu nájemce, který pronajímatel
potvrdí. V takovém případě zůstanou nájemci zachovány všechny
podmínky, sjednané při uzavření nájemné smlouvy. Nedojde-li
k prodloužení doby nájmu uvedeným způsobem, je vrácení vozidla
nájemcem později než v době původně sjednané ve smlouvě považováno
za zvlášť hrubé porušení nájemní smlouvy. Nájemce je v takovém případě
povinen platit nájemné, včetně všech dalších plateb dle této smlouvy v plné
výši až do dne vrácení vozidla pronajímateli včetně.
V případě odcizení, nebo zničení vozidla je nájemce povinen platit nájemné
včetně všech dalších plateb až do té doby, pokud odcizení nebo zničení
vozidla pronajímateli neohlásí a v případě odcizení vozidla až do doby, kdy
příslušný orgán Policie oznámení o odcizení vozidla z důvodů neznámého
pachatele neodloží.
Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém
stavu, v čase a místě uvedeném v nájemní smlouvě. Veškeré zjevné vady,
stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem
uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a  musí být zaznamenány
v nájemní smlouvě.
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého
příslušenství a dokumentů, v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě
a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít od nájemce k tomu určený
zaměstnanec pronajímatele.

2. Podmínky nájmu a užívání

Pronajaté vozidlo mohou řídit pouze osoby, které mají potřebné řidičské
oprávnění a jsou uvedeny ve smlouvě.
Nájemce je povinen pronajaté vozidlo užívat výhradně k  účelu, ke kterému
je vozidlo určeno, s výjimkami uvedenými dále, a dodržovat při tom
všechny dopravní, správní a další platné předpisy. Nájemce je povinen
pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda a dodržovat instrukce výrobce
vozidla o provozu vozidla, které jsou uvedeny v přiloženém návodu k
obsluze a podmínky a doporučení stanovená pronajímatelem.

Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo
poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče
a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Porušení některé z těchto
povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.
Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než ve smlouvě uvedené
osobě, přičemž ručí za to, že tato osoba má platné a potřebné řidičské
oprávnění, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných
akcí, používat vozidlo k  převozu osob či majetku za úplatu, používat
vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů,
používat vozidlo k cestám do států uvedených na přední straně nájemní
smlouvy, jezdit s vozidlem v terénu neodpovídajícím technické konstrukci
vozidla a provádět na vozidle jakékoliv změny nebo úpravy.
Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků
anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce,
anebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení.
Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly,
zda je nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní
smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.
V případě, že nájemce bude užívat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen
si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání
pronajatého vozidla v zahraničí, zaplatit příslušné poplatky (dálniční
známky apod.) a dodržovat platné předpisy té země, v níž pronajaté vozidlo
užívá. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla
nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že pronajaté
vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen
podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu
řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve,
než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit
škody vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením
vozidla v cizině. Pravidla obsažená v tomto odstavci platí i pro případ
odtažení vozidla v ČR nebo v zahraničí.
Uživatel je povinen vrátit vozidlo do 24 hodin ode dne určeného
poskytovatelem. V případě prodlení bude účtována poplatek / pokuta ve
výši 1 000,- Kč. Vozidlo vrací v místě převzetí. Uživatel bere zároveň na
vědomí, že vůz bude dotankován do původního stavu PHM. V případě, že
bude vůz natankován více než do původní výše, pronajímatel nevrací
peníze, ani neposkytuje žádné kompenzace.

3. Nájemné a poplatky

Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další platby uvedené
v nájemní smlouvě, k nimž se zavázal svým podpisem, řádně a včas.
Smluvní strany sjednaly, že termín splatnosti a způsob úhrady všech plateb
dle této nájemní smlouvy je závazně stanoven ve faktuře – daňovém
dokladu, kterou je nájemci nájemné nebo platba vyfakturována.

V případě nájmu sjednaného na dobu delší než jeden měsíc bude účtování
a fakturace prováděna průběžně, zpravidla po uplynutí jednoho
kalendářního měsíce nájmu.
Složená záloha bude zúčtována po vrácení vozu. Složením zálohy není
dotčena povinnost nájemce platit nájemné
Nájemce bere na vědomí možnou změnu výše nájemného vzhledem k
 nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční
daně, atd.

4. Opravy a údržba

Běžné opravy, údržbu vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky vozidla
provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel. Nájemce je povinen
umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídku vozidla a strpět
omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce
je dále povinen přistavit pronajímateli pronajaté vozidlo v případě, že je
splněna kilometrová nebo časová podmínka vozidla pro předepsanou
servisní kontrolu. Nesplnění uvedených povinností je považováno za zvlášť
hrubé porušení této smlouvy. Nájemce má právo na to, aby mu po dobu
takové opravy nebo údržby bylo pronajímatelem poskytnuto jiné vozidlo
stejných nebo podobných kvalit.
Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba
opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo v rozporu
s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek nájemní
smlouvy ať už nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu
přístup nebo jim umožnil vozidlo užívat. V takových případech nese
náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za
škodu, která v důsledku takové činnosti pronajímateli nebo třetím osobám
vznikne, také v plném rozsahu.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré
závady, které se na vozidle projeví v době nájmu a vyžadují opravu. Pokud
tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá
pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které mu jinak
příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

5. Odpovědnost za škodu, pojištění osob

Pronajímatel informuje nájemce, že vozidlo je pojištěno v rozsahu a za
podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem motorového vozidla.
Za veškeré škody způsobené na vozidle, které nejsou nebo nebudou
hrazeny z tohoto pojištění, včetně spoluúčasti pronajímatele, odpovídá
pronajímateli nájemce v plném rozsahu.

Pronajímatel může rovněž požadovat na nájemci náhradu ztráty na
nájemném ve výši odpovídající výpůjčnímu poplatku a to až do dne, kdy mu
bude příslušné vozidlo nebo jeho náhrada opět k dispozici, poruší-li
nájemce tyto podmínky zvlášť hrubým způsobem.
Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, kterých se dopustí
s pronajatým vozidlem sám, nebo třetí osoba, které vozidlo propůjčí, škody
vzniklé ztrátou dokladů, klíčů, výbavy vozidla nebo nářadí k vozidlu, včetně
nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou
vždy k tíži nájemce.

6. Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozidla anebo jeho
části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil
nájemce či nikoliv) je nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila
a o šetření, popřípadě jeho výsledku, vydala nájemci potvrzení.
V případě jakékoli škodné události je nájemce povinen vyplnit všechny
údaje požadované ve formuláři „Nehodový protokol“, který obdrží
s doklady k pronajatému vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí byt zabezpečeno
před dalším poškozením nebo odcizením.
Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit
pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla,
poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodné události, místo
kde se vozidlo nachází a zajistit potřebnou součinnost, zejména aby
veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k vozidlu
a škodné události, včetně vyplněného formuláře „Nehodový protokol“, byli
neprodleně předány pronajímateli.
Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací
společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření
škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním
projednáváním.
V případě, že škoda nepůjde uhradit z havarijního pojištění bude nájemci
škoda účtována v plné výši.Samostatné poškození pneumatik nebo ráfků
není kryto pojistnou – opravu či výměnu uhradí uživatel poskytovateli.

7. Ostatní

Pronajímatel odpovídá nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty
a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s pronájmem vozidla nebo
s jeho používáním, způsobené zaviněním nebo nedbalostí pronajímatele.
Všechny takové ztráty nebo škody musí byt pronajímateli oznámeny do 24
hodin od jejich vzniku.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu svého sídla, firmy
společnosti, bydliště, příp. jiné změny, které mění jeho identifikaci ve

smlouvě nebo které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této smlouvy
vyplývajících. Uživatel bere na vědomí, že vozidlo je vybaveno jednotkou
Safeline, která slouží k přivolání záchranných a bezpečnostních složek, v
případě neoprávněného stisknutí / zneužití, může být provozovateli udělena
pokuta či náhrada škody, která tímto vznikla.
Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této nájemní smlouvy včetně jeho
osobních údajů, byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele. Pro
případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce,
nájemce souhlasí, aby k tomu byly využity, příp. aby tyto jeho osobní údaje
byly poskytnuty třetí osobě.
Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením vozidla pronajímateli
srozuměn s tím, že pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo
zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci
u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou
pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce. Pronajímatel může, je-li nájemce
v prodlení s vrácením vozidla, vozidlo nájemci na jeho náklady odebrat a
písemně jej o tom vyrozumět.
Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami anebo
způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu nebo kterým
pronajímateli hrozí značná škoda, má pronajímatel právo nájemní smlouvu
vypovědět a tato výpověď je účinná okamžikem doručení výpovědi
nájemci, přičemž nájemci se doručuje na jeho adresu, kterou uvedl
v nájemní smlouvě. V případě pochybností nebo v případě, že nájemce
nepřevezme výpověď odeslanou doporučeným dopisem, se má za to, že
nájemci bylo doručeno třetím dnem po předání doporučené zásilky
s výpovědí nájemní smlouvy držiteli poštovní licence. Pronajímatel může za
stejných podmínek uvedených v předchozí větě smlouvu vypovědět rovněž
v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách
a termínech.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že jejich právní vztahy se budou řídit
touto smlouvou, Podmínkami a podpůrně, v záležitostech, které nejsou
touto nájemní smlouvou (a Podmínkami) výslovně upraveny, se nájemní
vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatními
právními předpisy České republiky.
Při silném znečištění vozu bude účtován poplatek ve výši 500,- Kč. Vozidlo
je určeno p přepravě osob a drobných zavazadel, přeprava domácích zvířat
je povolena pouze v přepravce.
Pokud bude náhradní vůz zapůjčen ZDARMA, v rámci nároku tzv.
„mobility“ při záruční opravě a v průběhu opravy bude uživatel uvědomen,
že opravu nelze provést garančně, bere uživatel na vědomí a souhlasí i se
zpětným vyúčtováním zápůjčky, dle platného ceníku.
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.